مجله پژوهش های پنبه ایران (IJCR) - مقالات آماده انتشار