بررسی رابطه شاخص‌های تولید‏، بازاریابی و فروش در صنعت پنبه استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر موسسه تحقیقات مرکبات کشور

2 موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده

در زمینه فعالیت‌های کشاورزی، از جمله پتانسیل‌های خوب تولیدی کشور پنبه بوده و در این تولید، یک سیستم کارآمد بازاریابی، بمانند یک جزء کلیدی در بالندگی، رشد و پایداری بنگاه‌های تولیدکننده پنبه می‌باشد. این تحقیق از نوع مقطعی بوده، و به صورت میدانی به‌منظور بررسی رابطه شاخص‌های تولید، بازاریابی و فروش در صنعت پنبه استان گلستان انجام شده است. نمونه‌گیری ابتدا به روش چند ‌مرحله‌ای طبقه­ای‌ وزنی و سپس از نوع تصادفی خوشه‌ای است. جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که در نهایت 126 تولیدکننده پنبه انتخاب شدند. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه، محاسبه ضریب رگرسیون در قالب آزمون‎های آماری تکمیلی، جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و با استفاده از نرم‌افزار SPSS.17 مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. در مجموع میانگین مهارت‌های بازاریابی برای کل تولیدکنندگان در این پژوهش ضعیف، و میانگین دانش بازاریابی آنها خوب ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد رابطه مثبت و معنی داری بین سطوح درآمدی تولیدکنندگان و مهارت‌های بازاریابی آنها وجود دارد. همچنین بین سطوح حاشیه‌های بازاریابی بهره برداران و مهارت‌های بازاریابی آنها رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد، در حالی‌که رابطه بین درآمد و حاشیه بازاریابی بهره‌برداران با دانش بازاریابی آن‌ها در سطح اطمینان 95 % معنی‎دار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


Amisama, R. 2006. Survey the Marketing Management and exports of citruses
products of mazandaran province, Master Thesis, Department of Agricultural
Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
Anonymous, 2013. Agricultural Statistical, Ministry of Agriculture, Department of
Planning and Economy, Center for Information and Communication
Technology, Tehran, Iran.
Ardestani, D., Tousi, M., and Khalidi, K. 2010. Evaluation of internal marketing
orange northern Iran. J. Agri. Economics Development, 18(71): 47-67.
Beyranvand, A., Khaldy, M., and Shaukat Fadaei, M. 2014. Evaluation of fruit
marketing channels of Lorestan province. J. Horti. Sci. 28(1): 18-24.
Dimitri, C., Tegene, A., and Kaufman, P.R. 2004. Fresh produce markets:
marketing channels, trade practices and retail pricing behaviour, Available
from: http://agecon.lib.umn.edu.
Ehsan. A., Soleymanzadeh, Z., and Haghighi, M. 2010. Investigation Citrus
Marketing in Dezfoul. J. Agri. Economics Development, 18(72): 25-42.
Estakhr, M., and Ismaili, A. 2011. Economics Analysis of internal marketing
kabkab Date at Kazeroon city. Agri. Economics Res. J. 2 (2): 109-126.
Hassanpour, B. 2000. Evaluation of grapes marketing issues in Kohkilooieh and
buyerahmad province, Proceedings of the Third Conference of Agricultural
Economics, Iran, Volume (2), Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Kotler, P. 1996. Management. Prentive Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.S.
Martin, S., and Jagadish, A. 2006. Agricultural marketing and agribusiness supply
chain issues in developing economices: the case of fresh produce in Papua New
Guinea, Available from: http://agecon.lib.unm.edu.
Mehdipour, A., Sdralashrafy, M., and Karbasi, A. 2005. Servey the Marketing of
potato in Iran. Iranian J. Agri. Sci. 11(3):121-131.
Mohammadi, H., Qaderi, KH. and Farajzadeh, Z. 2005. Economic Analysis of
citrus marketing in Fars province, Proceedings of the National Conference of
citrus, Agricultural Jihad Organization of Mazandaran province, Iran.
Moghadam, M., Mohammadi, A., and Aghaei, M. 1995. Introduction to
multivariate statistical methods (translation), writing: B.F.G Manley, a leading
publisher of science, Tehran, Iran.
Shaban, M., Mahmoodi, A., and Shaukat Fadaei, M. 2013. Evaluation of technical
performance, marketing and market structure of Iranian saffron. Saffron J. Agri.
Tech. 1(2):85-101.
Poole, N.D. 2001. Production and marketing strategies of panish citrus farmers,
Am. J. Agri. Economics, 51(2): 210-223.
Reilly, B., and Catterill, R. 1999. Production and Marketing of Fruit and Vegetable
Producer. Stuff paper: 22-82.
Traub, L.N., and Jayne, T.S. 2008. The effects of price deregulation on maize
marketing margins in South Africa. Food Policy, 33: 224-236.
Wollen, G.H., and Turner, G. 1980. The cost of food marketing. J. Agri.
Economics, 21: 63-83.