بررسی اقتصادی کاربرد نهاده ها در تولید پنبه شهرستان گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

3 مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان گلستان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تخمین تابع تولید پنبه، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد محصول، سودآوری تولید پنبه و محاسبه کشش تولید در شهرستان گرگان بوده که در سال 1393 اجرا شد.برای رسیدن به اهداف فوق با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای، تعداد 50 پنبه­کار در منطقه انتخاب و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع­آوری شد.پس از بررسی­های لازم و آزمون­های مختلف، به منظور تعیین تابع تولید،از تابع تولید کاب-‎داگلاساستفاده شده است که در آن تأثیر عوامل کار، سرمایه، بکارگیری سموم و کودهای شیمیایی و موارد دیگر به روش OLSو با استفاده از نرم­افزار Eviewsمحاسبه و بیان شده است. پس از تخمین تابع تولید و تعیین کشش نهاده‎ها، میزان منطقی بودن پنبه­کاران در مصرف نهاده­ها مشخص شد.نتایج نشانداد که میزان کشش تولید نهاده‎های زمین، کودهای شیمیایی، بذر و سموم مثبت، ولی در مورد نهاده نیروی­کار میزان آن منفی می­باشد؛ به بیان دیگر پنبه­کاران نهاده­های زمین، کودهای شیمیایی، بذر و سموم را در ناحیه اقتصادی تولید مصرف می­کنند، اما نهاده‎ی نیروی­کار در ناحیه سوم تولید و بیش از میزان بهینه استفاده می­شود. همچنین مجموع کشش­های نهاده­های تولیدی بدست آمده برابر 1 می­باشد که نشانگر بازده ثابت نسبت به مقیاس در تولید پنبه در شهرستان گرگان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Amos, T.T., Chikwendu, D.O., and Nmadu, J.N. 2004. Productivity, Technical
efficiency and cropping patterns in the savanna zone of Nigeria. Food Agric.
Environ. 2(2): 173-176.
2. Asadi, H. 2000. Investigation on the productivity of inputs on grain yield of
different wheat cultivars: A case study in Karaj. Seed and Plant. 16(1): 30-40.
(In Persian).
3. Asadi, H. 2003. The role of extension in optimum use of resources in wheat
production. Proceeding of First Agricultural Extension and Education and
Natural Resources Conference in Iran. College of Natural Resources. University
of Tehran, Iran.
4. Asadi, H., Jalal Kamali, M.R., Daneshian, J., Omidi, A.H., Hasanabadi, H.,
Fouman Ajirlii, A., Imani, A., Arshad, Y., Beiziae, E., Hosseini, A., and
shokoohi, M.H. 2008. Impact analysis of some research results of Seed and
Plant Improvement Institute (APII). Seed and Plant. 23(4): 651-671.
5. Bilassi, A.O., Sultan, M.Y., Solh, M.B., Elenein, R.A., and Haddad, N. 2002.
Economic assessment of new technologies of food Legumes and Cereals in
Egypt. And review of special socio-economic studies 1993/94-1999/2000.
ICARDA/The Nile valley and red sea regional program (NVRSRP), Cairo.
Egypt. 77 pp.
6. Borimnejad, V., and Motashimi, T. 2009. Technical efficiency of wheat
production in Iran: A case study. J. Agric. Econom. Res. 1(1): 75-93.
7. Chambers, R.G. 1988. Applied Production Analysis: A Dual Approach.
Cambridge University Press, UK.
8. Esfandiari, M., Shahraki, J., and Karbasi, A. 2013. Determination of technical
efficiency with production risk of rice: A case study in Marvdasht township of
Fars province. Agron. J. 100: 76-87.
9. FAO. 2013. Cost production data bank, from http: //www.FaoStat.org.
10. Gujarati, D. 1978, Basic Econometrics. New York.
11. Hajkova Dand Harnik, J. 2007. Cobb-Douglas production function: The case
study of a converting economy. Czech Economic and Finance. 9: 465-467.
12. Halter, A.N., Carter, H.O., and Hocking, J.G. 1957. A note on the
transcendental production function y=cx1
a1eb1x1x2a2eb2x2. Am. J. Agr. Econ.
39(4): 966-974.
13. Hatami Sardashti, Z., Bakhshi, M.Z., and Jami Al-Ahmadi, M. 2014. An
economic analysis of saffron production in South Khorasan province, Agric. J.
1(4): 33-42.
14. Hatami sardashti, Z., Bakhshi, N.Z., and Haji alahmadi, M. 2014. Economic
study of production in Khorasan Razavi. Agric. J. 1(4): 33-42.
15. Jahannama, F. 2001. Socio-economic factors effect in irrigation systems
adoption. Scientific and Research Quarterly. Agric. Econom. Development J.
36: 237-260. (In Persian).
16. Mohammadi, H., Mousavi, S.N.A., Kafilzadeh, F., and Rahimi, M. 2005. Input
productivity in Eghlid region sugar beet farms. J. Sugar Beet. 21(1): 31-41.
17. Nehzati, B. 1999. Estimate cotton production function and study the factors
effect on yield, Agric. Econom. Development J. 27: 119-138. (In Persian).
18. Safavi, B., and Toor, M. 2005. Estimate kiwi production function in
Mazandaran.
19. Saleem, MF., Anjum, S.A., Shakeel, A., Ashraf, M.Y., and Khan, H.Z. 2009.
Effect of row spacing on earliness and yeild in cotton, Pakistan J. Botany.
41(5): 2179-2188.
20. Torkamani, J. 2000. Economic analysis of production, technical efficiency and
marketing of Iranian saffron. J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resourc. 4(3): 29-
44.
21. Udoh, E.J., and Falake, O. 2006. Resource-use efficiency and productivity
among Farmers in Nigeria. J. Agric. Social Sci. 2(4): 264-268.
22. Zakeri, H., Asadi, H., and Naghavi, M.R. 2006. Consteaint and strategies used
of research results in agronomy and breeding. p:12. Procceeding of the 9th
Iranian Crop Sciences Congress. The University of Tehran. Pakdasht, Iran.
23. Faryadras, V., Chizari, A., and Moradi, A. 2002. Measurement and comparison
on Iranian cotton farmers. Agric. Econom. Development J. 40: 89-101. (In
Persian).