بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم پنبه در آبیاری به روش بارانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده

با توجه به کمبود آب در استان گلستان و لزوم بهینه‎سازی مصرف آب، لازم است تاثیر مقادیر مختلف آب مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف پنبه مشخص شود. به همین منظور این پژوهش با استفاده از سیستم آبیاری بارانی کلاسیک به شکل تک‎شاخه‎ای در گرگان اجرا گردید. با توجه به الگوی مثلثی توزیع آب آبپاش‎ها، شش تیمار آبیاری در طرفین خط بارانی و موازی آن به فاصله 5/2 متری به صورت تیمارهای 1I , 2I , 3 I , 4I , 5I و 6I در نظر گرفته شد، به‌طوری‌که تیمار 1I بیشترین و تیمار 6I کمترین میزان آب و تیمار 2I به اندازه نیاز آبی آب دریافت می‎کرد. برای کشت از ارقام ساحل، سپید و 312- 818  استفاده گردید. طرح آزمایشی به صورت کرت‎های خرد شده نواری با سه تکرار بود. نتایج آزمایش  نشان داد که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار 3I بود که اختلاف آن با تیمارهای 4I , 5I و 6I در سال اول و با تمام تیمارها در سال دوم معنی‎دار شد و عملکرد رقم سپید به میزان 9/17 درصد از دو رقم دیگر در سال اول و به میزان 15 درصد از رقم ساحل در سال دوم بیشتر بود. اختلاف بین سه رقم پنبه از نظر درصد زودرسی معنی‎دار نبود، اما از نظر وزن غوزه در سال دوم معنی‎دار بـود. بیشترین وزن غوزه مربوط به تیمار 3I بود و زودرس‎ترین تیمار آبیاری، تیمار آبیاری6I بود. از نظر آب مصرفی تیمار آبیاری 3I به اندازه  27 درصدکمتر از نیاز آبی آب دریافت کرد. 

کلیدواژه‌ها


1. Aflatoni, M. 1991. The effect of water deficit on corn yield and determination
of yield function. Iranian Agric. Sci. J. 22(1,2): 11-20. (In Persian).
2. Fardad, H., and Zeyghamigol, R. 2005. Water use optimizing on cotton
irrigation in Gorgan. 36(5): 1197-1206. (In Persian).
3. Ghahraman, B., and Sepaskhah, A.R. 1994. Optimum water deficit irrigation
management at a semi arid region of IRAN. Iran. J. Sci. Technol. 21(1): 395-
405. (In Persian).
4. Haghverdi, A., Ghahraman, B., Kafi, M., and Davari, K. 2011. Analysis of
experiments for salinity-deficit irrigation on spring wheat in Mashhad. Natural
Resource and Agricultural Technical and Science, Soil and Water, 15(58): 1-10.
(In Persian).
5. Hezarjaribi, A., Hezarjaribi, E., Zakernia, M., Ghorbani Nasrabad, Gh., and
Jahantigh, M. 2015. The effect of water stress using line source sprinkler
irrigation method on Soybean yield. Iranian J. Irrigation and Drainage. 4(8):
757-765. (In Persian).
6. Iranian National Committee on Irrigation and Drainage. 2000. Abstracts of
technical workshop on deficit irrigation. P: 34. (In Persian).
7. Khirabi, J., and Tavakkoli, A. 1996. Deficit irrigation manual. Iranian National
Committee on Irrigation and Drainage. P: 232. (In Persian).
8. Kashefipour, S.M., Bromandnasab, S., and Sohrabi, B. 2006. Optimization of
water productivity using production and cost functions for Cotton. J. Agron.
5(1): 28-31. (In Persian).
9. Kiani, A., Rezaii, J., and Sohrabi, B. 2001. Deficit irrigation by sprinkler
irrigation on quality and quantity properties. Final report of project, Cotton Res.
Inst. Iran Pub. 70 pp. (In Persian).
10. Mirghasemi, H. 1998. The effect of deficit irrigation on yield and quality of
Sugarbeet. MSc Thesis, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
11. Retta, A., and Hanks, R.J. 1980. Corn and alfalfa production as influenced by
limited irrigation. Irrigation Sci. 1(1): 135 -147.
12. Salamat, A., and Tavakkoli, A. 1999. Sprinkler irrigation principals. Dorj Pub.
200 pp. (In Persian).
13. Sammis, T., and Guitar, J. 1981. Effect of deceresed watering on crop yield.
New Mexico Water Resourc. Res. Inst. p 29.
14. Stewart, J.I., Danielson, R.E., Hanks, R.J., Jackson, E.E., and PILEY, J.P.
1977. Optimizing crop production through control of water and salinity levels in
the soil. Uthah water lab. Uthah State Univ. PRWG. 151(1): 1-191.
15. Zhang, H., and Oweis, T. 1998. Water-yield relations and optimal irrigation
scheduling of wheat in the Mediterranean region. Agric. Water Managements.
38(1): 195-211.