تاثیر سیاست حمایت قیمتی بر توسعه سطح‌کشت پنبه در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده

در سال­های اخیر سطح کشت و تولید محصول پنبه در مناطق مختلف کشور، به ویژه در استان گلستان به­طور قابل توجهی کاهش یافته است.از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سیاست حمایت قیمتی بر توسعه سطح کشت این محصول در استان گلستان انجام شده است. برای این منظور از الگوهای خودتوضیح با وقفه­های توزیعی و تصحیح خطا و نیز داده‌های سری زمانی سطح کشت و قیمت پنبه، برنج و کلزا که از منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی تهیه گردیدند،استفاده شده است. بر پایه نتایج، اگرچه تاثیر قیمت نسبی پنبه بر تغییرات سطح کشت آن در افق­های زمانی کوتاه و بلندمدت مثبت، معنی‌دار و نسبتاً قابل توجه است. اما ترغیب زارعین به کشت پنبه نیازمند افزایش قابل توجه قیمت آن در مقایسه با قیمت گندم است که با توجه به بار هزینه­ای، اتخاذ آن در عمل برای دولت میسر نخواهد بود.بنابرایناتکا به سیاست حمایت قیمتی به شکل فعلی چاره­ساز نبوده و حمایت­های غیرقیمتی برای افزایش کشت و تولید پنبه اجتناب‌ناپذیراست.دیگر یافته های تحقیق،بیانگر تاثیر معنی­دار سطح­کشت پنبه هر سال زراعی در میزان سطح کشت پنبه در سال آتی است. هم چنینتاثیر کشت برنج بر تغییرات سطح کشت پنبه در این استان، منفی و مطابق انتظار می­باشد،هر چند این تاثیر قابل توجه نیست.افزون بر اینتوسعه کشت کلزا در این استان از اواسط دهه هفتاد، سطح کشت پنبه را تحت الشعاع قرار نداده است و از این­رو محصول رقیب پنبه محسوب نمی­شود.با توجه به مقدار ضریب تعدیل(64/0-) الگوی تصحیح خطا، می­توان امیدوار بود که با اتخاذ راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی مناسب و کارآمد در کوتاه مدت سطح کشت پنبه به مقدار تعادلی آنبرگشت نماید.

کلیدواژه‌ها


  1. Anonymous, Golestan Province Agriculture statistics, Different years, Agricultural Jihad Organization of Golestan Province, Statistics and Computer Services
  2. Anonymous, Internet Database of Agriculture Jihad Ministry, http://dbagri.maj.ir/zrt/
  3. Bosena, D., Bekabil, F., Berhanu, G. and Dirk, H. 2001. Factors Affecting Cotton Supply at the Farm Level in Metema District of Ethiopia, Journal of Agriculture, Biotechnology and Ecology. 1: 41-51
  4. Barker, R. and Hayami, Y. 1978.Economic consequences of new rice technology,  proceeding of Conference on the Economic Consequences of the New Rice Technology, Los Banos (Philippines), International Rice Research Inst., Los Banos, Laguna (Philippines), 402 p.
  5. 5-Darren, H. and Ethridgeb, D. 1999. Export Taxes and Sectoral Economic Growth: Evidence from Cotton and Yarn Mmarkets in Pakistan, Agricultural Economics, 20: 263-276
  6. 6-Elyasi Bakhtiari, I. 1993. Factors Affecting Cotton Supply Response in Iran, Proceedings of the Second Symposium on Agricultural Policy of Iran, Shiraz University
  7. 7-Fahimifard, S.M. and Sabouni, M.S. 2011. Supply Response of CCereals in Iran: An Auto-rgresive Distributed Lag Model, Journal of applied science, 11(12): 2226-2231.
  8. 8-Fomby, B.Thomas (1998), How to model multivariate time series data, Department of  Economics, Southern Methodist, University Dallas, USA.
  9. 9-Ghorbani, M., and Dehghanian, S. 2006. The Impact of Price and Non-Price factors on Sugar beet Cultivation in the Province of Khorasan, Sugar beet Journal

10. 10-Kopahi, M. 2013. Agricultural economics principles, Tehran University Publications 

11. 11-Lanteri, L. 2010. Argentina Soybean Acreage Response to Changes in Price Incentives, Central Bank of Argentina, Economic Essays, No. 52

12. 12-Lütkepohl, H. 1985. Comparison of Criteria for Estimating the Order of a Vector Autoregressive Process, Journal of Time Series Analysis, Vol 6: 35-52

13. 13-Pesaran, M.H. and Pesaran, B. 1997. Working with Microfit 4.0: An Interactive Introduction to Econometrics, Oxford University Press

14. 14-Salami, H. and Jahangard, L. 2009. Time Series Modeling to Predict the Apples and Oranges Consumption in Iran, Journa of Agricultural Economics and Development, No 67Ethiopia: An Error Correction Model,. Agrekon, No 42: 389-404

15. 15-Shepherd, B. 2006. Estimating Price Elasticity of Supply for Cotton: A Structural Time Series Approach, FAO Commodity and Trade Policy Research, Working Paper, No 21

16. 16-Yeong-Sheng, T.D., Suryani, A. and Nurjihan, I.2010. Acreage Response of Paddy in Malaysia,Agric. Econ. Czech, 56 (3): 135–140