بازیابی و بیماریزایی باکتری Xanthamonas citri subsp. malvacearumاز برگ‌های آلوده نه ساله پنبه و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی جدایه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور

2 استاد بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

بیماری بلایت باکتریایی پنبه با عامل Xanthomonas citri subsp. malvacearumاز بیماری‌های مهم و قرنطینه‌ای پنبه در ایران است که در سال 1384 در مزارع پنبه استان گلستان بروز کرد. نمونه‌هائی از برگ‌های آلوده در این سال جمع آوری و در دمای اتاق نگهداری شد. در سال 1393 قسمت‌هائی از برگ‌های آلوده پس از شستشو با آب لوله شهری، در چند قطره آب مقطر استریل قرار داده و به مدت چند ساعت در شرایط اتاق نگهداری شد. سوسپانسیون فوق در روی محیط آگار غذائی مخطط گردید. پس از 48-72 ساعت کلنی باکتری‌های زرد رنگ، مدور و 1 میلی‌متر جداسازی گردید که در آزمون‌های گرم، اکسیداز و رشد در محیط بی هوازی منفی بودند. کلیه جدایه‌ها هوازی اجباری و قادر به هیدرولیز نشاسته بودند. جدایه‌ها از گلوکز، اینولین، اورات، مالونات، لاکتات و تریپتون استفاده کرده ولی قادر به استفاده از ترهالوز، ال-رامنوز، دی-رافینوز، فوکوز، مالتوز، ال-تارتارات، دی-گالاکتورونات، استات، نیکوتینات، گلایسین، کازئین، دالسیتول، ال- ترئونین و آدونیتول نبودند. در استفاده از آرابینوز، دی-فروکتوز، دی-زایلوز، ملزیتوز، ملی بیوز، گوانین، ال- سیستئین، ال- تریپتوفان، ال- هیستیدین، بتائین، بتا-آلانین، ال-والین، دی- سوربیتول، سیترات و ال-مالئات متغیر بودند. با تزریق باکتری به اپیدرم برگ رقم گلستان پس از 3 روز علائم آبسوختگی مشاهده شد که در ادامه گسترش یافته و بلایت رگبرگ‌های اصلی و فرعی نیز مشاهده گردید. بنابراین لزوم توجه به نقش بقایای گیاهی آلوده در بروز و گسترش این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


  1. Bradbury, J.F. 1986. Guide to Plant Pathpgenic Bateria. C.A.B. International Mycologocal Institue, Ferrylane, Kew, Surrey, England. 332 pp.
  2. Brinkerhoff, L. A. 1970. Variation in Xanthomonas malvacearum and its relation to control. Ann. Rev. Phytopathol. 8:85-110.
  3. Brinkerhoff, L. A. and Hunter, R. E. 1963. Internally infected seed as a source of inoculum for the primary cucle of bacterial blight of cotton. Phytopathlogy, 53: 1397-1401.
  4. Fahy, P.C. and Persley, G.J. 1983. Plant Bacterial Disease: A Diagnostic Guide. Academic Press. Sydney. 393 pp.
  5. Hilocks, R.J. 1992. Cotton Diseases. C.A.B. International. 415pp.
  6. Hirano, S.S. and Upper, C.D. 1983. Ecology and Epidemiology of foliar bacterial plant pathogens. Annual Review of phytopathology, 21.243-69.
  7. Holts, J.H., Krieg, N.R. Sneath, P. H.A., Stley, J.T. and Williams, S.T. 1994. Bergeys Manual of Determinative Bacteriology. 9th Edition. The Williams & Wikins Co., Baltimore, MD. USA. 1: 787 pp.
  8. Islam, Z., Khalequzzaman, K.M., Rahman, G.M.M., Tahasinul, M.I. and hossain, M. 2003. Effect of chemicals in controlling bacterial blight of cotton. Asian J. Plant Sci. 2:569-543.
  9. Jahid, I.K. and Ha, S.D. A review of microbial biofilms of produce: Future challenge to food safety. Food Science and Biotech. 21:299-316.

10. King, E.D., Ward, M.K. and Raney, D.E. 1954. Two simple media for demonstration of pyocyanin and fluorescin. J. Lab. Clinic. Medic. 44:301-307.

11. Klement, Z., Farkas, G.L. and Loverkovich, L. 1964. Hypersensitive reaction induced by phytopathogeic bacteria in the tobacco leaf. Phytopathology 54:474-477.

12. Lelliot, R.A., Billing, E. and Hayward, A.C. 1966. A determinative scheme for the fluorescent plant pathogenic pseudomonas. J. Appl. Bacteriol. 29:470-489.

13. Mehta, Y.R. 1990. Management of Xanthomonas campestrispv. undulosa through cereal seed testing. Seed Science and Technol. 18: 467-476.

14. O,Too;e, G. Kaplan, H.B. and Kolter, R. 2000. Biofilm formation as microbial development. Annu. Rev. Microbiol. 54:49-79.

15. Schaad, N.W., Jones, J.B. and Chun, W. (eds). 2001. Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria. 3nd edition. Aps Press. St. Minnesots, USA. 373pp.

16. Srinivasan, K.V. 1994. Cotton Diseases. CIRCOT Press. 314pp.

17. Suslow, T.V., Schroth, M.N. and Isaka, M. 1982. Application of rapid method for Gram differentiation of plant pathogenic and saprophytic bacteria without staining. Phytopathology, 72: 917-918.