عوامل موثر بر واکنش سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

پنبه به‌عنوان یکی از محصولات مهم و راهبردی بخش کشاورزی، ماده اولیه صنایع نساجی، غذایی و دامپروری بوده و نقش مهمی در ارزآوری و اشتغال‌زایی بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی ایفا می‌کند. از آنجایی که طی سال‌های اخیر سطح زیرکشت این محصول ارزشمند بویژه در استان گلستان که قطب تولید پنبه بوده و به سرزمین طلای سفید معروف است، با روند کاهشی مواجه شده است، لذا در این مطالعه ضمن بررسی و تحلیل روند سطح زیرکشت این محصول، به بررسی عوامل موثر بر تغییرات سطح زیرکشت محصول پنبه در استان گلستان بر اساس روش تعدیل جزئی نرلاو و اطلاعات سری زمانی طی دوره‌ 91- 1362 پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد عواملی نظیر قیمت نسبی پنبه به گندم، سطح زیرکشت پنبه با یک وقفه، عملکرد پنبه با یک وقفه، سطح زیر کشت گندم (محصول رقیب) و نرخ حمایت مؤثر دولت از محصول پنبه بر سطح زیرکشت محصول پنبه استان گلستان اثر معنی‌داری داشته است. تمام متغیرها غیر از متغیر سطح زیرکشت محصول گندم (محصول رقیب) دارای اثر مثبت می‌باشند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که 34 درصد از تغییرات سطح زیرکشت محصول پنبه ناشی از رفتار کشاورزان در دوره قبل بوده و با اعمال سیاست های حمایتی مناسب حدود 66 درصد شکاف بین سطح کشت مطلوب و واقعی کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


 1. Abrishami, H. 1999. Basic Econometrics (Author D.N. Gujarati). University of Tehran.
 2. Abyar, N. and Hosseini, S. 2008. Provincial (micro) and national (collective) analysis of Acreage Response of agricultural products in Iran. Iranian Journal of agricultural Science, 38(3).
 3. Arabsalmani, M., Alaei, M. and mohamadi, S. 2012. Suggest future prospects for systems of production and cultivation of cotton in Iran the 1st International Conference on Science, Industry &Trade of Cotton, Gorgan, Iran.
 4. Anonymous. 2013. Ministry of Agriculture Jihad (MAJ), Office of Statistics and Information Technology. www.maj.ir
 5. Barmon, B., and Chaudhury, M. 2012. Impact of Price and Price Variability on Acreage Allocation in Rice and Wheat Production in Bangladesh. A Scientific Journal of Krishi Foundation, the Agriculturists, 10(1): 23-30.
 6. Bhatti, N., Shah, A., Shah, N., Shaikih, F. and Shafiq, K. 2010. Supply Response Analysis of Pakistan Wheat Growers. International Journal of Business and Management. 6: 4.
 7. Elyasi Bakhtiari, T. 1993. Factors affecting the cotton supply response in Iran. Proceedings of the Second Symposium on Agricultural Economics Iran. Faculty of Agriculture, Shiraz University.
 8. Faryadras, V., Chizari, A. and Moradi, A. 2002. Measurement and comparison of Iranian cotton farmers efficiency, Agricultural economic and development, 40: 89-101.
 9. Ferdowsi, I., and Yazdani, S. 1997. The Role of Insurance in Cotton Production. Iranian Journal of Agricultural Science. 28: 2.
 10. Hakimi, M., Alaei, M., Baniani, a. and Arab Salmani. 2007. Principles of Cotton production. Administration of cotton and oilseeds, Ministry of Agriculture Jihad.
 11. Kavinya, P., Alexander, M. and Phiri, R. 2014. Maize Acreage Response to Price and Non-Price Incentives in Malawi. Scholarly Journal of Agricultural Science 4(3): 142-151.
 12. Keramatzadeh, A. and Ghorbani, N. 2012. Determine the economic value of water in the production of cotton in Golestan Province. The 1st International Conference on Science, Industry &Trade of Cotton, Gorgan, Iran.
 13. Nerlove, M. 1956. Estimates of the elasticities of supply of selected agricultural commodities, Journal of Farm Economics, 38: 496-509.
 14. Reddy, N. A. 1989. Farm supply response paddy: A case study of Andhra Pradesh, Indian Journal of Agri. Economics, 44(4): 444- 447, (39): 129-140.
 15. Sadeghi Takasi, F. 2000. Iranian Rice Economics. Master of Science thesis, faculty of economic and politic science, Shahid Beheshti University.
 16. Sadrolashrafi, M. and Alikhani, M. 2010. Economic analysis of government intervention policies effects on cotton pricing in Iran, Agricultural Economics, 4 (1): 31-49.
 17. Salasi. M.E. 1995. The responsiveness of U.S rice acreage to price and production costs, journal of agriculture applied economics, 27(2): 386-399.
 18. Shahabadi, A. and Esmaeilbeigi, M. 2012. Determinants of supply and demand of rice market in Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 4: 1.
 19. Shahnooshi, N., Dehghanian, S., Ghorbani, M., Gilanpoor, O. and Mesgaran, M. 2004. Factors affecting the supply of wheat in Khorasan. Agricultural Economic and Development, 47.
 20. Shokoohi, Z. and Bakhshoodeh, M. 2013. The Effect of Revenue Risk and Expected Profit on Wheat Supply in Fars Province. Agricultural Economic and Development, 80: 1-15.
 21. Tahery, F., Yazdani, S. and Mohamadi, H. 2009. Effects of government protection policies on supply, acreage and yield of wheat in Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 1:1.