تابع تولید رقم‌های گلستان و ارمغان در کشت تاخیری کلزا- پنبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده

با گسترش کشت کلزا در سال‌های اخیر، موسسه تحقیقات پنبه کشور مطالعه ارقام مناسب پنبه برای کشت بعد از کلزا را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا تعیین ارقام زودرس با عملکرد بالا و کیفیت الیاف مناسب در اولویت قرار دارد. با توجه به اینکه پنبه به عنوان یک گیاه نورپسند و گرمادوست، فرصت کمی جهت تکمیل دوره رشد خود و تولید محصول در کشت‌های تاخیری دارد. بنابراین سوای انتخاب رقم زودرس، کلید اصلی موفقیت زراعت پنبه در کشت‌های تاخیری، مدیریت صحیح مزرعه و به ویژه مدیریت آبیاری آن است. ایجاد تعادل بین رشد رویشی و رشد زایشی با مدیریت آبیاری در کشت کلزا-پنبه بسیار ضروری است. با توجه به اینکه تابع تولید یا رابطه آب-عملکرد شاخص برای بهینه سازی مصرف آب در زراعت پنبه می باشد، بدیهی است تابع تولید ارقام دیرکاشت با کاشت معمول پنبه، تفاوت خواهد داشت. برای تعیین تابع تولید رقم‌های ارمغان و گلستان در کشت دوم پنبه، آزمایش‌ها در ایستگاه تحقیقات‌هاشم آباد گرگان در زمینی به ابعاد 50 ×40 متر با روش آبیاری بارانی خطی انجام شد. قطعه مورد نظر به شبکه 3×3 متر تقسیم شده و مقدار آب، با استقرار سه پایه و قوطی جمع آوری آب در وسط هر قطعه اندازه گیری شد. در این پژوهش رابطه آب – عملکرد رقم ارمغان و گلستان در کشت دوم به‌ترتیب به صورت  و  پیشنهاد می‌شود. بر اساس تابع تولید بدست آمده حداکثر عملکرد ارقام ارمغان و گلستان به‌ترتیب با مصرف 1739 و 1832 مترمکعب آب در هکتار به مقدار 3909 و 3973 کیلوگرم در هکتار وش بدست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


 1. Chakraborty, K., Misra, S., and Johnson, Ph. 2002. Cotton Farmers' Technical Efficiency: Stochastic and Nonstochastic Production Function Approaches. Agricultural and Resource Economics Review 31/2 (October 2002): 211-220.
 2. Da˘gdelen, N., Başal, H., Yılmaz, E., Gurbuz, T. and Akçay, S. 2009. Different drip irrigation regimes affect cotton yield, water use efficiency and fiber quality in western Turkey. Agricultural Water Management. 96: 111–120.
 3. English, M.J. and Raja, S.N. 1996. Perspectives on deficit irrigation. Agricultural Water Management.32: 1–14.
 4. Ghorbani, Gh. 2004. The effect of water deficit on quantity and quality of cotton cultivars and determination of yield function. Agricultural Research, Education and Extension Organization, Final Report.pp31.
 5. Ghorbani, Gh. 2015. The evaluation of yield and yield components in three cotton cultivars by sprinkler irrigation. Iranian Journal of Cotton Researches (AREEO), 3:1.                
 6. Hussein, F., Janat, M. and Yakoub, A. 2011. Assessment of yield and water use efficiency of drip-irrigated cotton (Gossypium hirsutum L.) as affected by deficit irrigation. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 35:6. 611-621.
 7. Kang, Y., Wang, R., Wan, Sh., Hu, W., Jiang, Sh. and Liu, Sh. 2012. Effects of different water levels on cotton growth and water use through drip irrigation in an arid region with saline ground water of Northwest China. Agricultural Water Management. 109. 117–126.
 8. Karam, F., Lahoud, R., Masaad, R., Daccache, A., Mounzer, O. and Rouphael, Y. 2006. Water use and lint yield response of drip irrigated cotton to the length of irrigation season. Agricultural Water Management. 85: 287–295.
 9. Kashefipour, S.M., Broomand, S. and Sohrabi, B. 2006. Optimization of water productivity using production and cost functions for Cotton. Journal of Agronomy, 5:1. 28-31
 10. Najafi Mood, M.H., Alizadeh, A., Davari, K., Kafi, M. and Shahidi, A. 2012. Determination of Water–Salinity Production Function for Two Cotton Cultivars. Journal of Water and Soil. 26(3): 672-679.
 11. Onder, D., Akiscan, Y., Onder, S. and Mert, M. 2009. Effect of different irrigation water level on cotton yield and yield components. African Journal of Biotechnology. 8(8): 1536-1544.
 12. Roth G, Harris G, Gillies M., Montgomery J. and Wigginton D. 2013. Water-use efficiency and productivity trends in Australian irrigated cotton: a review. Crop & Pasture Science. 64:11-12. 1033–1048.
 13. Sohrabi, B. 2013. Agronomical management of double crop Cotton. Cotton Research Institute of Iran (CRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Final Report. pp 221
 14. Ünlü, M., Kanber, R., Koç, D.L., Tekin, S., and Kapur, B. 2011. Effects of deficit irrigation on the yield and yield components of drip irrigated cotton in a Mediterranean environment. Agricultural Water Management. 98: 597–605.
 15. Vellidis G., Liakos V., Perry C., Tucker M., Collins G., Snider J., Andreis J., Migliaccio K., Fraisse C., Morgan K., Rowland D., and Barnes E. 2014. A Smartphone app for scheduling irrigation on cotton. 2014 Beltwide Cotton Conference, USA.
 16. Wang, R., Kang, Y., and Wan, Sh. 2007. Effects of different drip irrigation regimes on saline–sodic soil nutrients and cotton yield in an arid region of Northwest China. Agricultural Water Management. 153: 1–8.
 17. Wanjura, D.F., Upcheurch, D.R. and Mahan, J.R. 2004. Establishing differential irrigation levels using temperature-time thresholds. Applied Engineering in Agriculture, 20(2): 201-206.
 18. Wanjura, D.F., Upcheurch, D.R., Mahan, J.R. and Burke, J.J. 2002. Cotton yield and applied water relationships under drip Irrigation. Agricultural Water Management. 55:3. 217-237.
 19. Yilmaz, B. and Ozkan, B. 2004. Econometric Analysis of Land Tenure Systems in Cotton production in Turkey. International Journal of Agriculture and Biology. 6(6): 1023-1025.