نویسنده = قجری، عبدالقدیر
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و فاصله ردیف جهت افزایش عملکرد رقم پنبه گلستان درکشت دوم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-60

عبدالقدیر قجری؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ احمد دیه جی