نویسنده = تاجیک خاوه، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل آماری روابط عملکرد و زودرسی با سایرصفات کمی در ارقام تتراپلوئید پنبه آپلند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-34

موسی الرضا وفایی تبار؛ زهرا تاجیک خاوه