نویسنده = فائز، روح ا.
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تعیین سمپاش مناسب جهت افزایش کارآیی سموم در مبارزه با آفات مکنده پنبه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-27

شهرام نوروزیه؛ روح ا... فائز