نویسنده = فتحی سعدآبادی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص‌های تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های پنبه با استفاده از روش GGE biplot

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-42

محسن فتحی سعدآبادی؛ سید جلال میرقاسمی