نویسنده = فائز، روح الله
تعداد مقالات: 3
1. بررسی بانک بذر علف های هرز مزارع پنبه استان گلستان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-80

معصومه یونس آبادی؛ روح الله فائز؛ فرشید قادری فر؛ علیرضا ساوری نژاد؛ حبیب الله کشیری


2. بررسی تاثیر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-26

محمدحسین حدادی؛ روح اله فائز؛ مسعود محسنی؛ عمران عالیشاه