نویسنده = نادری عارفی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف پنبه نسبت به سفید‌بالک Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) در منطقه گرمسار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-110

زیبا حسن آبادی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ علی نادری عارفی