نویسنده = قرنجیکی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ ژنوتییپ‎های مختلف پنبه نسبت به شوری خاک در استان گلستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-26

قربانعلی روشنی؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ سید جلال میرقاسمی