نویسنده = کشیری، حبیب الله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سودآوری اقتصادی و مالی سیستم‌های مختلف کشت پنبه و تأثیر آن بر الگوی کشت شهرستان گرگان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-98

فهیمه رستمی مسکوپایی؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ حبیب الله کشیری


2. بررسی اقتصادی کاربرد نهاده ها در تولید پنبه شهرستان گرگان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-31

فهیمه رستمی مسکوپایی؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ حبیب الله کشیری