نویسنده = امین پناه، هاشم
تعداد مقالات: 1
1. کاهش اثر سوء تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه با استفاده از سوپر جاذب

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 107-117

سیدمحمدرضا احمدی؛ برهان سهرابی؛ هاشم امین پناه