نویسنده = محبوبی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی علل کاهش سطح کشت پنبه مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-64

محمد رضا محبوبی؛ آمنه آورند