نویسنده = آرمین، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر تاریخ کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط کشت رایج و کشت با فواصل ردیف خیلی کم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

حسن باقرآبادی؛ محمد آرمین؛ اسماعیل فیله کش