نویسنده = کهریزی، دانیال
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روابط عملکرد وش و عملکرد پنبه دانه با برخی از صفات اگرومورفولوژی رقم ورامین از طریق تجزیه مسیر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-114

مهدی کاکایی؛ دانیال کهریزی؛ سید سعید موسوی