نویسنده = قجری، عبدالقدیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات متقابل نیتروژن، گیاه پوششی و زمان خاکورزی بر عملکرد و تراکم علف هرز پنبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-78

سعید سلطانی؛ عبدالقدیر قجری؛ احمد دیه جی