نویسنده = درویش مجنی، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر زمان پاشش برگ‌ریز و سرعت پیشروی ماشین وش چین بر کیفیت الیاف

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-130

فرامرز درویش مجنی؛ شمس اله عبداله پور؛ شهرام نوروزیه؛ تقی درویش مجنی