نویسنده = شهیدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد پنبه تحت آبیاری با پساب تصفیه‌ شده خانگی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-130

یحیی چوپان؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی