نویسنده = حقیقت نیا، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی پیکس بر عملکرد پنبه (مطالعه موردی: داراب، فارس)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-76

حسن حقیقت نیا؛ عبدالرسول شیروانیان؛ محمد حسن حکمت