نویسنده = کافی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی برخی از واکنشهای فیزیولوژیک ارقام حساس و متحمل پنبه در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-108

حمید رضا مهر آبادی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ محمد رضا رمضانی مقدم