نویسنده = رستمی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-118

حسین رستمی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه