نویسنده = سلطانی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات متقابل نیتروژن، گیاه پوششی و زمان خاکورزی بر عملکرد و تراکم علف هرز پنبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-78

سعید سلطانی؛ عبدالقدیر قجری؛ احمد دیه جی


2. بررسی امکان کشت دوم پنبه پس از محصولات زمستانه در استان گلستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-68

سعید سلطانی؛ عمران عالیشاه؛ مهدی عزیزی