نویسنده = ساوری نژاد، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های‌هرز مزارع پنبه استان گلستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-100

معصومه یونس آبادی؛ لیلا حبیبیان؛ علیرضا ساوری نژاد