نویسنده = محسنیان، سیدنصرالله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی همبستگی بین خصوصیات مورفولوژیکی در ارقام مختلف دو گونه تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-62

سیدنصرالله محسنیان؛ کمال قاسمی بزدی؛ محمدرضا داداشی