نویسنده = سیدمعصومی، سیدیعقوب
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی هفت ژنوتیپ‌ پنبه با استفاده از تلاقی دای الل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-30

سیدیعقوب سیدمعصومی؛ عمران عالیشاه