نویسنده = عالیشاه، عمران
تعداد مقالات: 3
1. تعیین ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی هفت ژنوتیپ‌ پنبه با استفاده از تلاقی دای الل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-30

سیدیعقوب سیدمعصومی؛ عمران عالیشاه


2. بررسی امکان کشت دوم پنبه پس از محصولات زمستانه در استان گلستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-68

سعید سلطانی؛ عمران عالیشاه؛ مهدی عزیزی


3. بررسی میزان آلودگی لاین‌های موفق پنبه به آفات مهم مکنده پنبه در استان گلستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 69-84

تقی درویش مجنی؛ عمران عالیشاه