نویسنده = زنگی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عکس العمل ژنوتیپ‌های جدید پنبه به بیماری پوسیدگی قوزه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-98

محمد رضا زنگی