نویسنده = زینلی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه برخی تغییرات بیوشیمیایی در ژنوتیپ‏ های‏ پنبه در شرایط آبیاری با آب شور

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-44

مجید جعفرآقایی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی