نویسنده = میرزایی حیدری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کودهای زیستی کمپوست شهری و ورمی‌کمپوست بر صفات کمی و کیفی پنبه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-42

نازنین نیازی؛ محمد میرزایی حیدری