نویسنده = نوروزی قلی آباد، مریم
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد پنبه و برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک در مقابل روش های مختلف خاک وررزی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-74

مریم نوروزی قلی آباد؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه