نویسنده = جعفری، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآیی ماشین وش‌چین در ارقام جدید پنبه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-94

محمد علی جعفری؛ عباس رضایی اصل؛ شهرام نوروزیه