نویسنده = فلاح نصرت آباد، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مزرعه ای سطوح مختلف نیتروژن و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در کشت تاخیری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-92

عبدالرضا قرنجیکی؛ علیرضا فلاح نصرت آباد