دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-105 
1. ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری(DUS) ارقام رایج و جدید پنبه (Gossypium hirsutum L.andG. barbadense) با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی

صفحه 1-25

آیدین حمیدی؛ کمال قاسمی بزدی؛ عبادلله بانیانی؛ محمد حسن حکمت؛ عمران عالیشاه؛ مرتضی عرب سلمانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ علی‌اصغر میری؛ فردین خزایی


3. تعیین شاخص های مناسب برای ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های پنبه

صفحه 41-53

سامان صدیق؛ محمد ضابط؛ محمدقادر قادری؛ علی رضا صمدزاده


7. ارزیابی مقاومت نسبی ارقام پنبه در برابر گونه Alternaria alternata

صفحه 87-97

‌هادی خسروی؛ مهدی جهانی؛ فاطمه آزاد دیسفانی؛ عباس محمدی