بر اساس نویسندگان

آ

 • آبیار، نورمحمد [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • آبیار، نور محمد [1] عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • آرمین، محمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، سبزوار، ایران
 • آزادبخت، محسن [1] استادیارگروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آزادبخت، محسن [1] دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آزاددیسفانی، فاطمه [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • آزاد دیسفانی، فاطمه [1] استادیار پژوهشی بخش گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات پنبه کشور
 • آزاد دیسفانی، فاطمه [1] استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
 • آمی سما، رسول [1] کارشناس‌ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر موسسه تحقیقات مرکبات کشور
 • آناهید، صدیقه [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • آورند، آمنه [1] دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران

ا

ب

 • باغستانی، محمد علی [1] استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 • باقرآبادی، حسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، سبزوار، ایران
 • بانیانی، عباداله [1] استادیار پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات پنبه کشور- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، بخش تحقیقات پنبه ورامین.
 • بانیانی، عباداله [1] اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • بانیانی، عباداله [1] مربی پژوهش- هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • بانیانی، عبادلله [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران بخش تحقیقات پنبه، ورامین
 • برزعلی، محمد [2] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناطبع طبیعی گلستان
 • بی نظیر، سید علیرضا [1] کارشناس‌ارشد صندوق توسعه ملی
 • به آئین، محمد علی [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • بهرامی، صبا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران

پ

 • پیکانی، غلامرضا [1] استاد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

ت

 • تاجیک خاوه، زهرا [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • توحیدفر، مسعود [1] دانشیار، دانشکده مهندسی انرژی و فنآوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی، گروه بیوتکنولوژی

ج

چ

ح

 • حدادی، محمدحسین [1] عضو هیئت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • حیدیری شریف آباد، حسین [1] استاد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حسنی، معصومه [1] کارشناس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال (کرج)
 • حسینی، سید صفدر [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حسینی، سید صفدر [1] استاد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • حسن آبادی، زیبا [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • حسن پور، ابراهیم [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسن پور، فرشاد [1] کارشناس‌ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال،کرج.
 • حقیقت نیا، حسن [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
 • حکمت، محمدحسن [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشورزی و منابع طبیعی استان فارس(معاونت داراب)
 • حکمت، محمدحسن [1] محقق بخش تحقیقات پنبه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • حکمت، محمد حسن [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • حمیدی، آیدین [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال، کرج
 • حمیدی، آیدین [1] دانشیار پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج، ایران.
 • حمیدی، آیدین [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال،
 • حمیدی، آیدین [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال (کرج)

خ

د

ذ

ر

ز

س

 • سادات اسیلان، کمال [1] استادیار دانشگاه پیام نور کرج
 • ساوری، رمضان [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ساوری نژاد، علیرضا [1] محقق علف‌های‌هرز، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • سپهری، امید [1] دانش‌آموخته‏ کارشناسی‌ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سیدمعصومی، سیدیعقوب [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، اردبیل، ایران
 • سیرجانی، محمد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • سعیدی، حمید رضا [1] کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • سلامی، حبیب الله [1] استاد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • سیلسپور، محسن [1] استادیار بخش تحقیقات کشت گلخانه‎ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران
 • سلطانی، افشین [1] عضو هیات‌علمی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلطانی، سعید [1] کارشناس ارشد موسسه تحقیقات پنبه کشور
 • سماواتیان، مهسا [1] کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • سهرابی، برهان [1] استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • سهرابی، برهان [2] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور

ش

ص

 • صابرپور، لیلا [1] کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صدیق، سامان [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند
 • صمدزاده، علی رضا [1] عضو هیات‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی
 • صوفی زاده، سعید [1] کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ض

 • ضابط، محمد [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • ضابط، محمد [1] عضو هیات‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی

ط

ع

ف

ق

ک

 • کافی، محمد [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زراعت و اصلاح نباتات،
 • کاکایی، مهدی [1] استادیار بخش کشاورزی (اصلاح‌نباتات و ژنتیک)، دانشگاه پیام‌نور، تهران- ایران.
 • کامبوزیا، جعفر [1] کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کرامت زاده، علی [1] عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • کرامت زاده، علی [2] عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کشاورزپور لنبر، فریدون [1] گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • کشیری، حبیب الله [1] عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان
 • کشیری، حبیب الله [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • کشیری، حبیب اله [1] مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان گلستان
 • کلاهی، مریم [1] استادیار گروه زیست شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • کلیدری، علیرضا [1] دانشجوی دکترای رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کمالی، احمد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • کهریزی، دانیال [1] دانشیار اصلاح‌نباتات، گروه زراعت و اصلاح‌نباتات دانشگاه رازی.

ل

 • لشگریان، حامداسمعیل [1] استادیار، گروه بیوشیمی و ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و عضو علمی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد

م

ن

و

ی

 • یونس آبادی، معصومه [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران