پژوهش های پنبه ایران (IJCR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله