مجله پژوهش های پنبه ایران (IJCR) - اخبار و اعلانات