مجله پژوهش های پنبه ایران (IJCR) - واژه نامه اختصاصی