دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-138 
8. بررسی اثر زمان پاشش برگ‌ریز و سرعت پیشروی ماشین پنبه‌چین بر کیفیت الیاف

صفحه 115-130

فرامرز درویش مجنی؛ شمس‌اله عبداله‌پور؛ شهرام نوروزیه؛ تقی درویش مجنی